A LegitiMe informatikai rendszer felhasználási feltételei

(2023. május 18-i tervezet)

 

A felhasználás tárgya

A felhasználás tárgya a LegitiMe informatikai rendszer, a mindenkori állapotában (a továbbiakban: rendszer). A rendszer részletes leírását és használatának módját a LegitiMe honlapja tartalmazza (https://legiti.me/a-legitime-rendszer-ismertetese/).

 

A rendszer szolgáltatója

A GreenSpiration Kft. (Cgj: 01-09-409020, adószáma: 32146307-2-42, székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 114-116. 7. em., a továbbiakban: szolgáltató).

 

A felhasználó személye

A felhasználó az a személy, aki a LegitiMe alkalmazásban felhasználóként regisztrálta magát. 

A felhasználás a felhasználó személyéhez kötött jogosultság, amely nem osztható meg és nem ruházható át. 

 

A felhasználási időszak kezdete és vége

A felhasználó a rendszer használatára a regisztrációra kapott visszaigazolás részére történt elküldésével szerez jogosultságot.

A rendszer használatának joga határozatlan időre szól. A rendszer használatának egyoldalú, indoklás nélküli felmondására a felhasználó és a szolgáltató 15 napos határidővel jogosult. A szerződés megszűntét követően 90 napig a felhasználó jogosult a rendszerben tárolt adatai lementésére.

A feleket azonnali felmondási jog illeti meg a másik fél jogsértése vagy súlyos szerződésszegése esetén. A felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a felhasználó a felhasználás során jogsértő vagy a közerkölcsöt sértő vagy a szolgáltató üzleti érdekeit sértő magatartást tanúsít.

 

A rendszer módosítása

A rendszert vagy a rendszer felhasználási jogait a szolgáltató egyoldalúan megváltoztathatja. Ilyen változtatások például az informatika fejlődése miatt is várhatóan be fognak következni. A változásokról a szolgáltató a felhasználót az App Store-ban / Google Play-ben az verzióhoz kapcsolódóan tájékoztatja. Amennyiben a felhasználó a változásokat nem fogadja el, 30 napon belül jogosult a rendszer használatát felmondani.

 

Díjfizetés

A díj megfizetése ……

Számlázás ……

Késedelem ……

ideje, módja, mértéke és a késedelem vagy nemfizetés következményei. Ezek közül minél több kérdésnek nem itt, hanem inkább az applikáció fizetési menüpontjában van a helye.

 

Adatvédelem

A szolgáltató az informatikai ágazatban mindenkor aktuálisan elvárható magas szintű adatvédelmi intézkedéseket tesz és gyakorlatot folytat annak érdekében, hogy minimalizálja a kezelt adatok hozzáférhetetlenségének vagy a rendszer működtetéséhez szükséges személyi körön kívülre történő kerülésének kockázatát. Az ilyen kockázatok azonban az informatikai ágazatban abszolút biztonsággal nem zárhatók ki. 

 

A rendszer jogi ereje

A rendszerbe feltöltött elektronikus dokumentumok kezelése, a rendszerben létrehozott elektronikus aláírások és elektronikus nyilatkozatok valamint a rendszer által kiadott elektronikus igazolások a legfejlettebb és legbiztonságosabb informatikai eljárásokon alapulnak. Ezek az informatikai eljárások jelentős mértékben megnövelik a rendszer és az abba feltöltött vagy abban keletkező elektronikus dokumentumok biztonságát.

A rendszer biztosítja, hogy a kisebb szolgáltatások mellett a rendszerben azonosításon alapuló hitelesített dokumentumokat hozhasson létre a felhasználó.

Ugyanakkor a szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a rendszerbe a felhasználó által feltöltött vagy a rendszerben a felhasználó által készített dokumentumok a rendszer használata által nem válnak a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (1) bekezdése szerinti közokirattá vagy a 325. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokirattá. A rendszernek nem célja közokiratok vagy teljes bizonyító erejű magánokiratok létrehozása, ilyen szolgáltatást a rendszer nem nyújt.

 

Felelősség

A szolgáltató teljes felelősséget vállal az általa szándékosan okozott vagy az általa az életben, testi épségben és egészségben okozott károkért. A szolgáltató azonban ezt meghaladóan kizárja a felelősségét a rendszer használata során vagy egyébként a rendszer használatával összefüggésben esetleg bekövetkező károkért.

 

A felhasználási feltételek hatálya

A felhasználó a regisztráció során a felhasználási feltételeket (és a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót és a rendszer ismertetését) teljes terjedelmükben elfogadja. A mindenkor aktuális felhasználási feltételek a szolgáltató és a felhasználó közötti szerződés részét képezik és kötelezően vonatkoznak a rendszer minden felhasználójára.

 

Joghatóság és illetékesség

A rendszer használatára vonatkozóan a szolgáltató és a felhasználó között a rendszer használatára vonatkozóan létrejött szerződés a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alatt áll.

A szolgáltató és a felhasználó között a rendszer használatára vonatkozóan létrejött szerződésből eredő esetleges jogvitákra járásbírósági hatáskör esetén a Tatabányai Járásbíróság, törvényszéki hatáskör esetén a Tatabányai Törvényszék a kizárólagosan illetékes.